70 години од Универзалната декларација за човекови права [fr] [sq]

Усвоена во Париз на 10 декември 1948 година, Универзалната декларација за човекови права ја создаде основата врз која се изградени сите меѓународни механизми за одбрана на човековите права. За Франција, оваа 70-годишнина претставува можност да се потсетиме дека човековите права мора да се бранат и да се зацврстат насекаде во светот.

PNG

publie le 19/12/2018

hautdepage