Економската служба во Скопје [fr]

Kореспондентот за Македонија на Регионалниата економска служба Дунав-Балкан интервенира:

во служба на претпријатијата

- Информира за економската, правна, законска средина и услови на влез на пазар

- Советува за пристап на македонскиот пазар: наоѓање на партнери, адаптирање на производ или услуга за да се земат предвид локалните поединости, ...

- Помагање во процесот на истражување и развој: организација на мисии или специфичните услуги

- Ориентирање кон финансиска поддршка од страна на системот на поддршка за меѓународен развој на француските компании и европската помош

- Промовирање на француските производи и технологии до заинтересираните македонски субјекти и носители на одлуки

- Одбрана на комерцијалните интереси на француските компании пред локалните власти

во служба на француските власти

- Извештај за македонскато макро-економска и финансиска ситуација и следење на билатералните економски односи

- Набљудување на спроведувањето на acquis communautaire од страна на Македонија во економски, комерцијални и финансиски области.

Економската служба е служба во странство на Министерството за економија, индустрија и вработување (Генерален директорат на Министерството за финансии). Тоа е дел од јавната мрежа за поддршка на меѓународниот развој на француски компании, предводена од UBIFRANCE, француската агенција за меѓународен развој на бизнисот.

Кореспондентот во Македонија на Регионалната економска служба Дунав Балкан е г-дин Гоце Марков, трговски Аташе. Г-дин Филип Chatignoux, Раководител на економскиот оддел во Бугарија, ја прави координацијата на мрежата на Министерството за регионот на Дунав Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Романија).

Финансискиот советник за регионот Дунав-Балкан, со седиште во Софија, е г-дин Alban Aubert.

Економскиот советник на регионот Дунав-Балкан, со седиште во Софија е г-дин Mathieu Bruchon.

Телефонски броеви

Телефон: + 389 (0) 2 32 44 309

Факс: + 389 (0) 2 32 44 311

Е-пошта: skopje@dgtresor.gouv.fr

За повеќе информации:

Www.tresor.economie.gouv.fr/pays/macedoine

publie le 11/11/2014

hautdepage