Конзуларни услуги [fr]

Прием на странки

Од понеделник до петок, од 9:30 до 12:30 и попладне со закажување

Телефон: 00 389 2 324 4300

Факс: 00 389 2 324 4313/4315

Е-пошта

Услуги за Французите:

-  Прием и регистрација : регистарски картички, лични карти, пасоши, потврда за место на живеење и место на живеење, заверка на потписи, заверка на копии верни на оригиналот, доказ за промена на местото на живеење, националност, други информации.
-  Воени и социјални прашања : попис, повик за подготовка при одбрана, поранешни борци, пружање помош на Французи во привремен престој при проблеми, помош по потреба и на Французи кои живеат тука,пензии.
-  Матична и нотарска служба: изводи на раѓање, венчавање, смрт, признаници, ополномоштување, овластување, донации, тестаменти, државјанство.
-  Избори : запишување на изборните листи, ополномоштување при гласање.

Управа и сметководство

- Каса : уплата на давачките, подигање пари од сметките на француската Народна банка од странство.

Како да стигнете до конзулатот : Конзуларниот оддел е сместен во зградата на Француската Амбасада во Македонија, има на располагање посебен влез и сала за прием.

Француското конзуларно претставништво во Битола

Адреса :
-  ул. Маршал Тито бр. 42 , 7000 Битола
Телефон : 00 389 70 269 582 (од понеделник до петок од 16:00 до 18:00)
Факс : 00 389 47 223 594
Електронска адреса

publie le 03/02/2015

hautdepage