STUDIME NË FRANCË – REGJISTRIMI NË VITIN E PARË

- Zyra për Bashkëpunim gjuhësor dhe edukativ pranë Ambasadës së Francës dhe Qendrës Kulturore Franceze / Sekcioni CampusFrance, ju informon se regjistrimi për studime universitare në Francë (në vitin e parë universitar) është i hapur prej 1 dhjetorit 2008 dhe afati i fundit për dorëzimin e dosjeve është 31 janari 2009.

- Nxënësit që aktualisht janë në vitin e 4 në gjimnaz dhe që janë të interesuar për t’i vazhduar studimet e tyre në Francë, duhet të regjistrohen deri më datën e lartëpërmendur, edhe pse ende nuk e kanë diplomën e shkollimit të mesëm.

- Kjo procedurë vlen vetëm për Univsitetet publike në Francë.
Për të marrur informata plotësuese, drejtohuni në :

Zyrën për Bashkëpunim Gjuhësor dhe Edukativ pranë Ambasadës së Francës
Sekcioni CampusFrance/Qendra Kulturore Franceze (pranë mediatekës)

Gradski xid bllok 5

1000 Shkup

Tel : (02) 3129 288

Fax : (02) 3298 215

adresa elektronike : coopedu@cledu.org.mk

Personi për kontakt : Suzana PESIK

adresa elektronike : suzanapesik@cledu.org.mk

publie le 08/04/2012

hautdepage