Спогодба меѓу владите на Република Македонија и Република Франција за размена и заемна заштита на класифицирани информации (05 јули 2010 година) [fr]